WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

PS: NẾU POWELL LIÊN THỦ VỚI MADMAN THÌ THƯƠNG CHIẾN SẼ CHUYỂN QUA CHIẾN TRANH TIỀN TỆ ĐẤY !LƯU Ý QUẺ BÓI CỦA "QUÁI NHÂN ĐẠI ẨN" NGÀY 20/12/2018 !

OTHER NEWS

https://www.newstatesman.com/world/north-america/2019/02/22-things-we-learned-michael-cohen-s-jaw-dropping-congressional

Read more
Read more