WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

http://vinacorp.vn/no-xau-ngan-hang-tang-tro-lai-trong-quy-i-n102708.html

http://bizlive.vn/ngan-hang/ty-le-no-xau-nhan-dien-tong-the-toan-he-thong-to-chuc-tin-dung-con-588-cuoi-quy-i2019-3507223.html

OTHER NEWS

PS:VẪN ĐANG….ỔN ĐỊNH MÀ??HEHE….

Read more

PS:HÌNH CHỮ “L”MÀ: RƠI XUỐNG ĐÁY VÀ NẰM BẸP !

Read more