WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

Thị trường bất động sản Việt Nam hấp dẫn vì nó không minh bạch và thực ra là khó có thể minh bạch với các quy định hiện hành về đất đai.

Read more

PS: (200.000 TỶ x 90%) = 180.000 TỶ = 9 TỶ USD BĐS TỒN KHO? Trước đây có 7 TCTD bán nợ cho VAMC với khối lượng khoảng 6.000 tỷ đồng thì đến nay tất cả các TCTD đều có đề nghị bán nợ cho VAMC. Trên 90% nợ được Công ty mua về có tài […]

Read more