TẦM NHÌN QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG
WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Bài No.03: ”Việt Nam hậu WTO” (Giảng cho Chương trình CEO của ĐHKT Tp.HCM và tại các doanh nghiệp)

Bài No.03: ”Việt Nam hậu WTO” (Giảng cho Chương trình CEO của ĐHKT Tp.HCM và tại các doanh nghiệp)