TẦM NHÌN QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG
WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Bài No.02: “Môi Trường Kinh Doanh Việt Nam: Đối phó với những rủi ro”;(Giảng cho Chương trình CEO của ĐHKT Tp.HCM)

Bài No.02: “Môi Trường Kinh Doanh Việt Nam: Đối phó với những rủi ro”;(Giảng cho Chương trình CEO của ĐHKT Tp.HCM) Bài giảng “Đối phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh”