TẦM NHÌN QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG
WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Canh bạc 7 : TĂNG TRƯỞNG VS MÔI TRƯỜNG