WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Canh bạc 5: NÔNG NGHIỆP

CAN WE GO FAST & FAR?

Read more
Read more

“ẨN SỸ ĐẠI NGU ” LUẬN THẾ CỤC :NGÀY CÀNG NHIỀU CHUYÊN GIA & NHÀ NƯỚC THỪA NHẬN TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA “LÝ THUYẾT ĐỊA-CHÍNH-CÔNG -KINH/GEOPOLITECHNOECONOMICS” CỦA TÔI.GIỜ CHỈ CÒN 2 VIỆC TÔI SẼ CÓ HOÀN THÀNH : 1-ĐƯA MÔN HỌC NÀY MÀO CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY NGAY BẬC TIỂU HỌC (VÌ CHỪNG NÀO TỤI […]

Read more
Read more
Read more
Read more