WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Canh bạc 4: DẦU + VÀNG + TỶ GIÁ + KIỀU HỐI + ODA !

canhbac04

NÃO “VÔ TỘI” TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH NGU XUẨN CỦA CON NGƯỜI !
KẺ THỰC HỌC PHẢI BIẾT DÙNG CÁI HỮU HẠN CỦA MÌNH ĐỂ CHẾ NGỰ CÁI VÔ HẠN CỦA CHÍNH MÌNH
(DỐT NÁT + DỐI TRÁ + LÒNG THAM)!

https://ndh.vn/quoc-te/cu-soc-covid-19-cua-dong-usd-1271463.html

Read more
Read more
Read more
Read more
Read more

https://nationalinterest.org/blog/buzz/ted-cruz-warns-russias-oil-war-aims-crush-american-companies-143297 https://nationalinterest.org/blog/buzz/oil-boom-russia-moves-closer-privatizing-rosneft-145362 https://nationalinterest.org/blog/buzz/all-dried-how-oil-wars-have-brought-end-russias-fossil-fueled-golden-age-148131

Read more