WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

DILEMMA N0.5: ĐÀO TẠO : DẠY CÁCH LÀM GIÀU

“NGƯỜI GIÀU LÀ NGƯỜI TỰ DO,TRƯỚC HẾT TỰ DO VỀ MẶT TÀI CHÍNH, ĐỂ TỰ DO VỀ MẶT THỜI GIAN,ĐỂ LÀM BẤT KỲ VIỆC GÌ MÀ MÌNH THÍCH”- ẨN SỸ ĐẠI NGU

”NẾU BẠN SINH RA TRONG NGHÈO ĐÓI THÌ ĐÓ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA BẠN.NHƯNG VỀ GIÀ TRONG TÚNG QUẪN THÌ CHẮC CHẮN LÀ TẠI BẠN”-QUỶ CỐC TIÊN SINH

https://www.bbc.com/vietnamese/forum-53306667

Read more
Read more
Read more
Read more

https://thuvienhoasen.org/a25096/hay-la-ngon-den-cho-chinh-minh

Read more

“ẨN SỸ ĐẠI NGU ” LUẬN THẾ CỤC :NGÀY CÀNG NHIỀU CHUYÊN GIA & NHÀ NƯỚC THỪA NHẬN TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA “LÝ THUYẾT ĐỊA-CHÍNH-CÔNG -KINH/GEOPOLITECHNOECONOMICS” CỦA TÔI.GIỜ CHỈ CÒN 2 VIỆC TÔI SẼ CÓ HOÀN THÀNH : 1-ĐƯA MÔN HỌC NÀY MÀO CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY NGAY BẬC TIỂU HỌC (VÌ CHỪNG NÀO TỤI […]

Read more