WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Dilemma 3: HỘI NHẬP VỚI THẾ GIỚI : TỤT HẬU & LỆ THUỘC

WEB

“NẾU SÁNG MAI MÌNH CHẠY CHẬM HƠN CON SƯ TỬ CHẠY NHANH NHẤT THÌ…..”-THOMAS FRIEDMAN (“THẾ GIỚI PHẲNG”).

NẾU NGHÈO ĐÓI LÀ NỖI KHỔ,THÌ TỤT HẬU (SO VỚI …?) LÀ NỖI NHỤC !?