TẦM NHÌN QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG
WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

BIỂN ĐÔNG HAY TRUNG ĐÔNG