WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

https://www.bbc.com/vietnamese/forum-53306667

OTHER NEWS

a) Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: – Các khoản nợ trong hạn; – Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày. b) Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm: – Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày; – Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn […]

Read more

Vì sao ảo tưởng chủ nghĩa xã hội chưa bao giờ tắt?

Read more